Binhai Prison in Tianjin Continues to Abuse Falun Gong Practitioners

At least 22 Tianjin residents are still being held in the local Binhai Prison for refusing to renounce Falun Gong, a spiritual discipline being persecuted by the Chinese communist regime. The imprisoned Falun Gong practitioners include: Zhou Xiangyang Hua Lianyou Ma Jian Liu Haibin Huang Liqiao Liu Baolin Feng Qingyu Wang Shulin Liu Jincheng Sun …

Binhai Prison in Tianjin Continues to Abuse Falun Gong Practitioners Read More »