Ten Women Who Practice Falun Dafa Face Illegal Trial in Nanjing

Ten female Falun Gong practitioners in Nanjing, Jiangsu Province, are facing illegal trials in March. Xie Lihua, Tang Jingmei, Pan Youqin, Pan Qingning were arrested in March, 2015, and Ji Jianxia, Zhang Chaomei, Pan Hanyu, Xiong Guizhen, Yue Jinlan, and Wang Huilan were arrested in August, 2015. Those who were arrested in March 2015 had …

Ten Women Who Practice Falun Dafa Face Illegal Trial in Nanjing Read More »